آقای دکتر سید حسین بدیعی

ریاست

آقای دکتر سید علی آقایان

معاون اداری مالی

آقای دکتر محمد حسن حسنی

معاون علوم پزشکی

آقای دکتر مجید سلامی

معاون آموزشی

آقای دکتر صاحبعلی منافی

معاون پژوهش و فناوری

آقای دکتر سید جواد حسینی

معاون سما

آقای دکتر علی رضوانی

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر مجتبی عامری

معاون عمرانی

آقای مهندس سید امیر رضا حسینی نژاد

مدیر اداره روابط عمومی

آقای حسین آجودانی مدیر حراست

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی