آقای دکتر سید احمد ابوالقاسمی فر

ریاست

آقای دکتر سید علی آقایان

معاون توسعه و مدیریت منابع

آقای دکتر محمد حسین حسنی

معاون علوم پزشکی

آقای دکتر مجید سلامی

معاون علمی

   

آقای دکتر سید جواد حسینی

معاون سما

آقای دکتر علی رضوانی

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر ابوذر میرزاخانی

ردیس حوزه عمرانی

آقای مهندس میثم یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

آقای حسین آجودانی مدیر حراست
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی