اهم وظایف :

الف _ برنامه ریزی های آموزشی رشته های پزشکی و پیراپزشکی

ب _ نظارت بر تشکیل کلاسها و اجرای برنامه های آموزشی و کنترل آنها

ج _ هماهنگی با اساتید و امکانات دانشکده در جهت اجرای کلاسها و برنامه های آموزش

د _ اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم

ه _ گرفتن ، کنترل و ارسال نمرات به دایره امتحانات

ح _ اجرای ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه و سایر مراحل تقویم تحصیلی دانشجویان

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی