1. شرح وظایف  مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد

آقای حسن شادی مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می باشد. شرح وظایف ایشان عبارتست از:

          2-1- جمع آوری و سازماندهی اطلاعات

           2-2- بررسی  و مدیریت شاخص های جدید مربوط به ارزیابی سنجش عملکرد و رتبه بندی و  تعالی سازمانی در واحد

  1. شرح وظایف کارشناس توانمند سازی منابع انسانی

آقای مهندس حسین مشکی کارشناس توانمند سازی منابع انسانی دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می باشد. شرح وظایف ایشان به شرح زیر می باشد:

3-1- نیاز سنجی ،برنامه ریزی ،اجرا،ارزشیابی و    بازخورد دوره های آموزشی کوتاه مدت در چهارسطح (کارمندان- هیات علمی – بورسیه و مدیران) و ارایه گزارشات مربوطه در واحد دانشگاهی با هدف توانمند سازی منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت دانش.

3-2- برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت برای موسسات و سازمان های بیرون از دانشگاه

  1. شرح وظایف کارشناس برنامه و بودجه

 آقای مهندس حامد حسینی کارشناس برنامه و بودجه دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می باشد. شرح وظایف ایشان به شرح زیر می باشد:

4-1- تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت (راهبردی)،

4-2- تدوین بودجه سالانه و مطالعه بررسی و اقدام مقتضی در زمینه سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و بودجه ریزی.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی