مدیریت منبع انسانی :

از آنجاییکه نیروی انسانی در دنیای امروز اهمیتی روزافزون یافته و به عنوان کلیدی ترین عامل ارزش افزایی که بهره وری سایر منابع و عوامل تولید در گروه عملکرد آن است ، تلقی می شود . بیمارستان خاتم الانبیا ء (ص) نیز در جهت برنامه های توسعه منابع انسانی ، راه برد توان مند سازی و مدیریت منابع انسانی را در وجه رشد و یادگیری تبیین کرده و دانش و شایستگی های پرسنل را شناشایی ، توسعه و پشتیبانی کرده و آن ها را مورد مشارکت فردی و گروهی قرار می دهد  از همین روست که اهداف سازمانی و اهداف فردی در این مرکز در راستای هم حرکت نموده و بالنده می گردد .

تغییر باور سازمان برنگاه به بیمار به عنوان مهمترین مشتری ، یکی از اصلی ترین گام های این سازمان در مسیر بهبود و تعالی است و این امر تلاش جمعی سازمان را به شکلی گسترده بر روی بیمار و نیازها و توقعاتش متمرکز ساخته است .

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی