دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد

1- تاریخ ایران باستان

 

2- تاریخ عمومی جهان

 

3- تاریخ اسلام

 

4- تاریخ ایران اسلامی

 

5- تاریخ مطالعات خلیج فارس

 

6- تاریخ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

7- تاریخ اسنادومدارک آرشیوی و نسخه شناسی

 

8- مدیریت دولتی-مدیریت نیروی انسانی

 

9- مدیریت دولتی – تحول

 

10- حسابداری

 

11- زبان شناسی همگانی

 

کارشناسی پیوسته

1-  تاریخ دبیری

 

2- تاریخ آزاد

 

3- ادبیات فارسی

 

4- علوم سیاسی

 

5- علوم قضایی

 

6- مدیریت دولتی

 

7- مدیریت بازرگانی

 

8- حسابداری

 

9- تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی

 

10- حقوق

 

کارشناسی ناپیوسته

1- علمی کاربردی حسابداری

 

2- مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی

 

3- ادبیات فارسی

 

4- مدیریت بازرگانی

 

کاردانی ناپیوسته

1- حسابداری

 

2- تربيت بدني(مربيگري)

 

3- ادبيات فارسی

 

4- زبان انگليسي

 

5- ديني وعربي

 

6- امور بیمه

 

7- امور بانکداری

 

8- مديريت بازرگاني

 

9- مديريت صنعتي

 

کاردانی پیوسته

1- تربیت بدنی

 

2- علمی کاربردی حسابداری

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی