کارشناسی پیوسته

1- پرستاری

2- علوم آزمایشگاهی

3- هوشبری

4- علوم قضایی

5- مدیریت دولتی

6-  علوم سیاسی

7- ادبیات فارسی

8- تاریخ دبیری

9- تاریخ آزاد

10-  مدیریت بازرگانی

11- حسابداری – دولتی

12-  حسابداری – مالیاتی

13- حسابداری – حسابرسی

14-  تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی

15- حقوق

16- شيمي محض

17- زمين شناسي

18- شیمی فنآوری اطلاعات

19- شيمي کاربردی

20- مهندسی معماری

21- مهندسی علوم و صنایع غذایی

22- مهندسی محیط زیست

23- مهندسی معدن استخراج

24- مهندسی مواد- سرامیک  

25- مهندسی معدن اکتشاف

26- مهندسی متالورژی ومواد-متالورژی صنعتی

27- مهندسی شیمی صنایع غذایی

28- مهندسی عمران- سازه

29- مهندسی مکانیک-حرارت وسیالات

30- مهندسی عمران- خاک

31- مهندسی عمران-نقشه برداری

32- مهندسی عمران- راه

33- مهندسی پزشکی بیومتریال

34- مهندسی عمران- آب

35- مهندسی برق الکترونیک

36- مهندسی پرتو پزشکی

37- مهندسی برق – قدرت

38- مهندسی پزشکی بیوالکتریک

39- مهندسی اکتشاف نفت

40- مهندسی برق – کنترل

41- فیزیک مهندسی

42- مهندسی برق – مخابرات

43- مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

44- مهندسی صنایع

45- مهندسی کامپیوتر- سخت افزار

46-مهندسی پزشکی - بیومکانیک

47-مهندسی فنآوری اطلاعات

 

کارشناسی ناپیوسته

1- علوم آزمایشگاهی

2- هوشبری

3- علمی کاربردی حسابداری

4- ادبیات فارسی

5- مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی

6-  مدیریت بازرگانی

7- آموزش ریاضی

8- آموزش علوم تجربی

9- مهندسی علوم و صنایع غذایی

10- مهندسی تکنولوژی معماری

11- مهندسی تکنولوژی عمران

12- مهندسی تکنولوژی صنايع شيميايي

13-  مهندسی تکنولوژی معدن

14- مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

15- مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

16- مهندسی تکنولوژی ساختمان

17- مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

18- مهندسی تکنولوژی ا لکترونیک

19- مهندسی تکنولوژی برق شبکه های توزیع وانتقال

20- مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

21- مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی