✅رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
✨بر اساس مقطع تحصیلی در سال ۱۳۹۹
🌟با مشخص کردن کد رشته محل برای ثبت نام آسان تر

  •  رشته های کارشناسی پیوسته(۳۱ رشته)👇🏻

 1.   40119  مهندسی برق
 2.   41054  مهندسی کامپیوتر
 3.  41441  مهندسی اپتیک و لیزر
 4.  21301  حسابداری
 5.  20803  حقوق
 6.  20312  آموزش زبان انگلیسی
 7.  21210  مدیریت دولتی
 8.  21207  مدیریت بازرگانی
 9.  21475   علوم ورزشی
 10.  20812  علوم سیاسی
 11.  21103  تاریخ
 12.  20101  زبان و ادبیات فارسی
 13.  20735  روانشناسی
 14.  21260  مدیریت کسب و کارهای کوچک
 15.  30343  شیمی کاربردی
 16.  30349  شیمی محض
 17.  50668  علوم و مهندسی محیط زیست
 18.  30507  میکروبیولوژی
 19.  30401  زمین شناسی
 20.  40234  مهندسی نفت
 21.  40310  مهندسی صنایع
 22.  40401  مهندسی عمران
 23.  40106  مهندسی پزشکی  
 24.  40374  مهندس نقشه برداری
 25.  40675  مهندسی مکانیک
 26.  40720  مهندسی مواد و  متالورژی
 27.  40510  مهندسی معدن
 28.  40600  علوم مهندسی
 29.  60202  مهندسی معماری
 30.  40201  مهندسی شیمی
 31.  60106  صنایع دستی

**********************************

  • رشته های کارشناسی ناپیوسته(۲۰ رشته)👇🏻

1.   41421  مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
2.   40134  مهندسی تکنولوژی الکترونیک
3.   21301   حسابداری
4.   21403  تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
5.   21207  مدیریت بازرگانی
6.   21210  مدیریت دولتی
7.   20627  آموزش و پرورش ابتدایی
8.   20882  کارشناس حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی
9.   30111  آموزش ریاضی
10.   41417  مهندسی فن آوری معدن - استخراج معادن زیر زمینی
11.   41439  مهندسی فن آوری ساخت و تولید - قالبسازی
12.   41430  مهندسی فن آوری مکانیک خودرو
13.   70402  مهندسی اجرایی عمران
14.   41435  مهندسی فن آوری عمران - نقشه برداری
15.   60206   معماری
16.   41426  مهندسی فن آوری صنایع شیمیایی
17.   50401  مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
18.   41061  مهندسی نرم افزار کامپیوتر
19.   41415  مهندسی فن آوری شبکه های انتقال برق
20.   40323  ایمنی صنعتی و محیط کار

*****************************

  • رشته های کاردانی پیوسته(۱۱ رشته)👇🏻

 1.   40132  الکتروتکنیک
 2.   41052  نرم افزار کامپیوتر
 3.   21408  تربیت بدنی
 4.   21301   حسابداری
 5.   40276  صنایع شیمیایی
 6.   40680  مکانیک خودرو
 7.   40618  نقشه کشی صنعتی
 8.   40943  عمران
 9.   40543  استخراج معدن
 10.   40603  ساخت و تولید
 11.   60206  معماری

********************************************************

  • رشته های کاردانی ناپیوسته(۲۴ رشته)👇🏻

 1.   21379  بیمه
 2.   20307  آموزش زبان انگلیسی
 3.   21480  علوم ورزشی
 4.   20123  آموزش زبان ادبیات فارسی
 5.   20207  آموزش دینی و عربی
 6.   20571  آموزش و پرورش ابتدایی
 7.   21380  حسابداری
 8.   21392  مدیریت صنعتی کاریردی
 9.   21330  امور بانکداری
 10.   21383  مدیریت بازرگانی
 11.   30539  تربیت معلم آموزش علوم تجربی
 12.   40997  کاردانی فنی عمران راهسازی
 13.   40583  کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید
 14.   40423  کارهای عمومی ساختمان
 15.   40973  کاردان فنی عمران شبکه و تصفیه خانه آب
 16.   40562  نقشه برداری
 17.   40976  کاردان فنی عمران منابع آب های سطحی
 18.   40967  کاردان فنی معدن استخراج معدن
 19.   60184  معماری
 20.   60185  معماری سنتی
 21.   40555  کاردان فنی برق
 22.   41052  نرم افزار کامپیوتر
 23.   40980  تکنولوژی صنایع غذایی
 24.   40984  کاردان فنی صنایع غذایی قند

رشته های باآزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

پیام آور در تلگرام

 

شبکه پیام آور در ایتا
 

 

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بر اساس مقطع تحصیلی شهریورماه 99

کارشناسی پیوسته کاردانی پیوسته
1 21301 حسابداری  1 40132 الکتروتکنیک
2 20803 حقوق 2 41052 نرم افزار کامپیوتر 
3 20312 آموزش زبان انگلیسی 3 21408 تربیت بدنی
4 21210 مدیریت دولتی 4 21301  حسابداری
5 21207 مدیریت بازرگانی 5 40276 صنایع شیمیایی
6 21475  علوم ورزشی  6 40680 مکانیک خودرو
7 20812 علوم سیاسی 7 40618 نقشه کشی صنعتی
8 21103 تاریخ  8 40943 عمران
9 20101 زبان و ادبیات فارسی 9 40543 استخراج معدن
10 20735 روانشناسی 10 40603 ساخت و تولید
11 21260 مدیریت کسب و کارهای کوچک 11 60206 معماری
12 30343 شیمی کاربردی کاردانی ناپیوسته
13 30349 شیمی محض 1 21379 بیمه
14 50668 علوم و مهندسی محیط زیست 2 20307 آموزش زبان انگلیسی
15 30507 میکروبیولوژی 3 21480 علوم ورزشی
16 30401 زمین شناسی  4 20123 آموزش زبان ادبیات فارسی
17 40234 مهندسی نفت  5 20207 آموزش دینی و عربی
18 40310 مهندسی صنایع 6 20571 آموزش و پرورش ابتدایی
19 40401 مهندسی عمران  7 21380 حسابداری
20 40106 مهندسی پزشکی   8 21392 مدیریت صنعتی کاریردی
21 40374 مهندس نقشه برداری 9 21330 امور بانکداری
22 40675 مهندسی مکانیک 10 21383 مدیریت بازرگانی
23 40720 مهندسی مواد و  متالورژی 11 30539 تربیت معلم آموزش علوم تجربی
24 40510 مهندسی معدن  12 40997 کاردانی فنی عمران راهسازی
25 40600 علوم مهندسی 13 40583 کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید
26 60202 مهندسی معماری 14 40423 کارهای عمومی ساختمان
27 40201 مهندسی شیمی  15 40973 کاردان فنی عمران شبکه و تصفیه خانه آب
28 41054 مهندسی کامپیوتر  16 40562 نقشه برداری
29 40119 مهندسی برق 17 40976 کاردان فنی عمران منابع آب های سطحی
30 41441 مهندسی اپتیک و لیزر 18 40967 کاردان فنی معدن استخراج معدن
31 60106 صنایع دستی 19 60184 معماری
کارشناسی ناپیوسته 20 60185 معماری سنتی
1 21301  حسابداری 21 40555 کاردان فنی برق
2 21403 تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 22 41052 نرم افزار کامپیوتر
3 21207 مدیریت بازرگانی 23 40980 تکنولوژی صنایع غذایی 
4 21210 مدیریت دولتی 24 40984 کاردان فنی صنایع غذایی قند
5 20627 آموزش و پرورش ابتدایی      
6 20882 کارشناس حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی اطلاعات بیشتر plink.ir/gQeM8
7 30111 آموزش ریاضی شماره تماس 09104895141
8 41417 مهندسی فن آوری معدن - استخراج معادن زیر زمینی شماره تماس 02332391889
9 41439 مهندسی فن آوری ساخت و تولید - قالب سازی شماره تماس 02332394279
10 41430 مهندسی فن آوری مکانیک خودرو شماره تماس 02332390303
11 70402 مهندسی اجرایی عمران تلگرام و ایتا 09392731122
12 41435 مهندسی فن آوری عمران - نقشه برداری تلگرام و ایتا و واتساپ 09196132683
13 60206  معماری instagram.com/AZADUNISHAHROOD
کانال  41426 مهندسی فن آوری صنایع شیمیایی    telegram.me/PAYAMAVAR
15 50401 مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی   eitaa.com/PAYAMAVAR
16 41421 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت آدرسهای مراجعه جهت راهنمایی، مشاوره و ثبت نام:👇🏻 دفتر مشاوره تحصیلی و شغلی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
17 41415 مهندسی فن آوری شبکه های انتقال برق
18 41061 مهندسی نرم افزار کامپیوتر
19 40134 مهندسی تکنولوژی الکترونیک شاهرود، خیابان معلم، جنب خوابگاه عظیما
ساعات حضور: ٩ صبح تا ٩:۳۰ شب
20 40323 ایمنی صنعتی و محیط کار

 

✳️ داوطلبان گرامی جهت هرگونه سؤال و راهنمایی و مشاوره رایگان و ثبت نام به آدرسهای زیر مراجعه و یا تماس حاصل کنید:
📫آدرسهای مراجعه جهت راهنمایی، مشاوره و ثبت نام:👇🏻

1️⃣دفتر مشاوره تحصیلی و شغلی رایگان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
📪آدرس: شاهرود، خیابان معلم، جنب خوابگاه عظیما
🕘 ساعات حضور: ٩ صبح تا ٩:۳۰ شب

2️⃣ ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود(ساعت حضور: ۰۷:۴۵صبح تا ١۴:۴۵)
☎️ تماس برای مشاوره و ثبت نام:
📱 09104895141
☎️ 32231889
☎️ 32390303
✉️ whatsapp&telegram&eitaa:  09196132683 & 09392731122 
🌐 کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام بدون آزمون(فیلترشکن غیرفعال) 👇🏻
🌐 AZMOON.IAU.AC.IR
#هدایت_تحصیلی
#مزایای_دانشگاه_آزاد_اسلامی_شاهرود

 

🕹اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)


شبکه پیام آور

پیام آور در تلگرام

 

شبکه پیام آور در ایتا

👇🏻👇🏻👇🏻اطلاعات قدیمی مربوط به سالهای قبل 👇🏻👇🏻👇🏻

رشته های درسی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در  سال 1398

دانلود فایل کلیه رشته هاو مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بر اساس مقطع تحصیلی در سال 1398

دانلود و مشاهده فایل رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بر اساس مقطع تحصیلی (کارشناسی و کاردانی) در سال 1398

 
ترجمه 2 کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ترجمه 2 کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

کتابهای «فرزندپروری در دوران طلاق» و «پدر قهرمان من» توسط دکتر شهناز نوحی از اعضای هیات علمی گروه رو ...

سه نفر از اساتید دانشگاه آزاد شاهرود جزو چهره‌های برتر پژوهشی استان سمنان

سه نفر از اساتید دانشگاه آزاد شاهرود جزو چهره‌های برتر پژوهشی استان سمنان

در مراسمی با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان از پژوهشگران و صاحبان طرح‌های برتر واحدهای ...

مصاحبه با دکتر بهروز یحیایی

مصاحبه با دکتر بهروز یحیایی

مصاحبه با دکتر بهروز یحیایی رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به عنوان پژوهشگر برتر ...

تصنیف یک کتاب توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

تصنیف یک کتاب توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

کتابی با عنوان «تجدید ارائه ارقام موهومی سود و اثرات آن» توسط محمدرضا عبدلی از اعضای هیئت‌علمی دانشگ ...

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان عمومى در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان عمومى در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکا ...

درخشش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درخشش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آقایان فربد نوربینی و حمیدرضا اسفندیاری دو دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو ...

مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برای تمرینات تیم امید پرسپولیس تهران انتخاب شد

مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برای تمرینات تیم امید پرسپولیس تهران انتخاب شد

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به دلیل بهره مند بودن از امکانات گسترده و مجموعه ورزشی استاندارد برای تمر ...

جلسه گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با حضور مسؤولین بسیج ادارات الحدید و مسؤولین دانشگاه

جلسه گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با حضور مسؤولین بسیج ادارات الحدید و مسؤولین دانشگاه

جلسه گرامیداشت هفته عفاف و حجاب با حضور فرمانده بسیج ادارات شاهرود(الحدید) و تعدادی از مسؤولین این ح ...

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی