دیدگاه کلی :

ایجاد زیرساختهای غنی فرهنگ اسلامی در کنار آموزش یک اصل مهم است که باید بیش از پیش به آن توجه شود در این راستا دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود توانسته است با ایجاد برنامه های منسجم فرهنگی و فوق برنامه گام موثری را بردارد .

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی