خانم عفت السادات میر حسینی

پست سازمانی: مسئول اداره امور خوابگاه ها

تحصیلات :فوق لیسانس  فقه و مبانی حقوق اسلام                                  

تلفن داخلی:449

آدرس الکترونیک : As.mirhoseini94@yahoo.com

 

اداره امور خوابگاهها:

به منظور فراهم آوردن امنیت روحی و روانی د انشجویان و خانواده آنان ،کاهش هزینه های دانشجویان غیر بومی ،آشنایی با زندگی جمعی وسازگاری اجتماعی،ایجادبستر مناسب تبادلات علمی ،اجتماعی، فرهنگی وتقویت حس تعاون وتعامل  در راستاي ارائه خدمات  به دانشجويان غير بومي و رفع نيازهاي دانشجويان شهرستاني در زمينه تامين مسكن مناسب ، اين  دانشگاه اقدام به تأسيس 5 مجموعه خوابگاهي براي دانشجويان دختر كه دانشجويان متقاضي در شروع هر سال تحصيلي با مراجعه به دفتر اداره امور خوابگاهها و تكميل فرم هاي مربوط وطی کلیه مراحل ثبت نام خوابگاهها و پرداخت مال الاجاره نسبت به دريافت اجازه اقامت (دو ترم در یک سال تحصیلی ) در