آموزش نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی : حسین مشکی

                                                                                                                مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

                                                                                                                پست الکترونیکی :

                                                                                                                شماره داخلی : 332

شرح خدمات :

جوامع بشري با سرعتي شگفت انگيز در حال توسعه ، تغيير و تحول است و اين تحولات جنبه هاي مختلف زندگي را در بر مي گيرد. پيشرفت علوم و فنون ، دانش هاي جديدي را مطرح مي سازد که نيازهاي جديدي را نيز براي انسانها ايجاد مي کند .مهمترين رکن هر نظامي را نيروي انساني تشکيل مي دهد که مي تواند کشور را به سوي اهداف توسعه هدايت کند . استفاده صحيح از نيروي انساني به مثابه ارزشمندترين و بزرگترين ثروت هر جامعه به صورت مسئله ي حائز اهميت مورد توجه دولت ها بوده است .کشوري که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد واز آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثري بهره برداري کند، قادر نيست چيز ديگري را توسعه بخشد.

از جمله عواملي که آموزش کارکنان را ضروري مي سازد عبارت است از :

- شتاب فزاينده علوم بشري در تمام زمينه ها

- کاهش حوادث کاري

- اصلاح عملکرد شغلي

- نيازهاي تخصصي و حـرفه اي نيروي انساني

- ارتقاء و ترفيع کارکنان

- تغيير شغل يا جابجائي شغلي

 -کارکنان استخدامي جديد

  بنابراين آموزش و بهسازي ، کوشش مداوم و برنامه ريزي شده به وسيله مديريت ، براي بهبود سطوح شايستگي کارکنان و عملکرد سازماني است .

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی