کارگزینی هیأت علمی - آقای حسن هوشنگ

 

تلفن داخلی : 439

نمونه وظایف و مسئولیت :

  1. صدور احکام کارگزینی اعضاء هیأت علمی
  2. صدورکارت شناسایی اساتید
  3. انجام امور مربوط به بورسیه­،  فراخوان جذب،  طرح خدمت ، ارتقاء وترفیعات اعضاء هیأت علمی
  4. انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدام اساتید
  5. صدوراحکام مدیریتی اعضاء هیأت علمی
  6. انجام امور مربوط به اساتید حق­ التدریس
  7. تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی