ساعات کار تمامی پرسنل دانشگاه از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲۴) تا روز پنج شنبه (۱۳۹۹/۰۴/26)

📢📣 #اطلاعیه مهم در خصوص ساعات کاری کارکنان از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲۴) تا روز پنج شنبه (۱۳۹۹/۰۴/١٩)

✨ ساعات کاری کارکنان از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲۴) تا روز سه شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲٧) از ساعت ٧:٣٠ تا ١۴:۴5 است و با توجه به برگزاری حضوری امتحانات در طی چهار هفته پس از آن یعنی از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/٣١) تا روز پنج شنبه  (۱۳۹۹/۰۴/26) ساعات کار برای تمامی پرسنل دانشگاه شش روز هفته (شنبه تا پنج شنبه) و شش ساعت در روز تعیین می شود.

🔹 بسته به تشخیص معاونین و مدیران و مسؤولین حوزه ها کارکنان گرامی موظفند در یکی از دو شیفت کاری از ساعت ٧:٣٠ تا ١٣:٣٠ یا ١٣:٣٠ تا ١٩:٣٠ در محل کار حضور یابند.

🔹 به منظور کمک به حوزه علمی دانشگاه در برگزاری امتحانات، مسؤولین کلیه حوزه ها موظفند لیست کارکنان را به همراه ساعت مربوط به انجام  مراقبت از امتحانات تنظیم کرده و در اسرع وقت به حوزه آموزش تحویل دهند و هر یک از کارکنان مطابق ابلاغ تحویلی جهت انجام مراقبت در امتحانات شرکت نمایند.
 

  • پنجشنبه 22 خرداد 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه