تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم ۹۷-۹۸

آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار می شود.

تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم  ۹۷-۹۸

دانشجویان گرامی دکتری توجه داشته باشند فایل قرار داده شده مربوط به تاریخ برگزاری و مواد امتحانی آزمون جامع مربوط به نیمسال دوم  ۹۷-۹۸ می باشد.
همچنین لازم به ذکر است آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار می شود.

  • دوشنبه 13 خرداد 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه