اطلاعیه خوابگاه دخترانه دانشگاه

قابل توجه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه

بدین وسیله به اطلاع کلیه خواهران  دانشجوی متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی آینده 97-96 می رساند با توجه به حجم متقاضیان جهت رزرو خوابگاه نسبت به واریز مبلغ 4000000 ریال  بعنوان علی الحساب (شهریه خوابگاه در سال گذشته ) تا پایان خرداد ماه 96 اقدام و نسبت به تحویل اصل فیش مربوطه به  اداره امور خوابگاهها اقدام نمایند. لازم به ذکر است خوابگاه تنها به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که در تاریخ مذکور ، خوابگاه رارزرو نمایند.
* واریز مبلغ 4000000 ریال شهریه علی الحساب خوابگاه سال 97-96

* شماره حساب خوابگاه  دانشگاه آزاد واحد شاهرود، 0103268385004 می باشد.

*در صورت واریز اینترنتی، شهریه خوابگاه به حساب  شهریه دانشگاه محاسبه خواهد شد.
    ** حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد-اداره امور خوابگاهها**

  • دوشنبه 01 خرداد 1396
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه