ساعات کار تمامی پرسنل دانشگاه از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲۴) تا روز پنج شنبه (۱۳۹۹/۰۴/26)

📢📣 #اطلاعیه مهم در خصوص ساعات کاری کارکنان از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲۴) تا روز پنج شنبه (۱۳۹۹/۰۴/١٩)

✨ ساعات کاری کارکنان از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲۴) تا روز سه شنبه (۱۳۹۹/۰۳/۲٧) از ساعت ٧:٣٠ تا ١۴:۴5 است و با توجه به برگزاری حضوری امتحانات در طی چهار هفته پس از آن یعنی از روز شنبه (۱۳۹۹/۰۳/٣١) تا روز پنج شنبه  (۱۳۹۹/۰۴/26) ساعات کار برای تمامی پرسنل دانشگاه شش روز هفته (شنبه تا پنج شنبه) و شش ساعت در روز تعیین می شود.

🔹 بسته به تشخیص معاونین و مدیران و مسؤولین حوزه ها کارکنان گرامی موظفند در یکی از دو شیفت کاری از ساعت ٧:٣٠ تا ١٣:٣٠ یا ١٣:٣٠ تا ١٩:٣٠ در محل کار حضور یابند.

🔹 به منظور کمک به حوزه علمی دانشگاه در برگزاری امتحانات، مسؤولین کلیه حوزه ها موظفند لیست کارکنان را به همراه ساعت مربوط به انجام  مراقبت از امتحانات تنظیم کرده و در اسرع وقت به حوزه آموزش تحویل دهند و هر یک از کارکنان مطابق ابلاغ تحویلی جهت انجام مراقبت در امتحانات شرکت نمایند.
 

  • پنجشنبه 22 خرداد 1399
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 30 شهريور 1399 . 22:18 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی