دومین جلسه کارگروه شهرستانی ﺳﺘﺎد آﮔﺎه ﺳﺎزی، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ برگزار شد.

1.jpg

دومین جلسه کارگروه شهرستانی ﺳﺘﺎد آﮔﺎه ﺳﺎزی، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ با حضور معاونین و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) در سالن دفاع دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، دومین جلسه کارگروه شهرستانی ﺳﺘﺎد آﮔﺎه ﺳﺎزی، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) برگزار گردید، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در روزهای اخیر در دانشگاه و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) به بیان و بررسی اقدامات لازم مربوط به پیش گیری از شیوع بیماری کرونا در دانشگاه و بیمارستان پرداخت.

دکتر محمد حسین حسنی ضمن بیان نیازمندیها و کاستیهای بیمارستان به بیان راهکارهای ﺗﻬﯿﻪ، تأمین و ﺗﻮزﯾﻊ مناسب تر ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری کوئید 19 پرداخت و چاره اندیشی تأمین آنها به ویژه اقلام اورژانسی را در اسرع وقت خارج از سیکل متداول اداری خواستار شد و همچنین از مدیران حوزه مالی و اداری دانشگاه خواست در خصوص تأمین این مایحتاج پا را فراتر از محدودیتها و سیکل اداری بگذارند.

پزشک متخصص داخلی با اشاره به کمبودهای بیمارستان در اقلام بهداشتی مربوط به پیشگیری از ابتلا به بیماری کویید 19 گفت:"در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) ماسک N95 و ماسک ساده و دستکش تعداد کمی موجود داریم. همچنین لازم است کیت حفاظت فردی که اهمیت زیادی دارد بیشتر تهیه گردد و در تهیه محلول ضد عفونی دست و از همه مهمتر اوسلتامیوویر در مضیقه هستیم."

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با بیان این موضوع که بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی هم بخشی از بار درمانی را در کشور بر دوش دارند ابراز کرد:" این سؤال به صورت جدی مطرح است که چرا وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سهمیه ای در ارتباط با اقلام بهداشتی درمانی یاد شده برای بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی در نظر نمی گیرند."

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود نیز در خصوص بحث بیماری شایع شده در جهان ابراز کرد: "شرایط امروز جامعه ما و بلکه جهان شرایط جنگی است و باید همه در این مبارزه علیه این ویروس منحوس شرکت کنیم."

حجه­الاسلام احمد نظری خطاب به معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان گفت: "شما در جایگاه فعلی باید به ما دستور دهید تا اقدام کنیم و این شوخی بردار نیست. چون تمام جامعه در معرض خطر هستند و باید همه تا حد امکان برای غلبه بر شرایط موجود دست به دست هم دهیم و روال عادی و طبیعی اداری را در تأمین مایحتاج بیمارستان و ملزومات بهداشتی دانشگاه کنار بگذاریم که زمان را از دست ندهیم."

امام جمعه موقت شاهرود با درخواست از معاون علوم پزشکی در خصوص مشخص کردن نیازمندیهای اساسی برای مقابله با این بیماری در بیمارستان تأکید کرد: " با گزارش نیازمندیهای اساسی به فرمانداری و مقامات شهرستان و استان باید این کمبودها برطرف شود چون بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) و کادر درمانی آن جزو بدنه بهداشتی و درمانی شهرستان هستند و بار درمان را به دوش می کشند."

لازم به ذکر است این جلسه جلسه دوم کار گروههای «ستاد آگاه سازی، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ» در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بود و در جلسه قبل که روز شنبه 3 اسفندماه 98 و با حضور هیأت رئیسه دانشگاه برگزار شد موارد متعددی مورد تصویب قرار گرفت. از جمله اینکه:

 • استاژرها تا پایان سال از حضور در بیمارستانها معاف باشند و دانشجویان در عرصه رشته های پیراپزشکی از حضور در بیمارستان معاف شوند و اینترنهای رشته پزشکی بصورت چرخشی همراه با کاهش شیفت ها در بخش ها حضور به هم رسانند.
 • در خصوص غیبت های دانشجویان توسط اساتید تا لغو شرایط حاد در جامعه، مساعدت شود.
 • کلیه کنفرانس ها و سمینارها تا پایان سال 98 لغو شود.
 • اقلام مورد نیاز مثل ماسک N95 و چند نوع قرص مرتبط با ویروس کرونا خریداری و تحویل بیمارستان گردد.
 • انجام اعمال جراحی انتخابی در بیمارستان تاحد امکان کاهش یابد و حتی المقدور از تردد دانشجویان به داخل بیمارستان با هماهنگی دانشکده و اساتید کاسته شود.
 • مهمانسرا تا پایان تعطیلات نوروز از پذیرفتن مهمان غیر از اساتید خود واحد اجتناب کند.
 • مواد شوینده به مقدار کافی برای استفاده در مهمانسرا و دانشکده ها تأمین شود.
 • سلف سرویس، بوفه و سایر اماکن تجمعی در واحد تعطیل شود.

شایان ذکر است کارگروههای «ستاد آگاه سازی، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ» در دانشگاه آزاد اسلامی پس از تشکیل ﺷﻮراي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه" و" ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ" در ﺳﺎزﻣﺎن مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده اند که وظایف زیر را به عهده دارند:

 • ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﻮع و ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري در واﺣﺪﻫﺎی دانشگاهی
 •  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از روش ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺪﯾﺮان، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋﯽ، و...
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري در واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻨﺪزداﺋﯽ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ
 • ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻮرا و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن
 • اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ " ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ " ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي و
 •  اﺟﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﯽ از ﻃﺮف " ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ

 

لینک خبر در خبرگزاری آنا

 

لینک خبر در خبرگزاری ایسکانیوز

 

لینک خبر در خبرگزاری دانشجو

 

لینک خبر در خبرگزاری مهر

 

لینک خبر در خبرگزاری بسیج

 • سه شنبه 13 اسفند 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 18 تير 1399 . 16:04 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی