آگهی مزایده فضای داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا(ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

واگذاری فضای داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا(ص) طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده برای مدت دو سال شمسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظردارد نسبت به واگذاری فضای داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا(ص) خود طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده برای مدت دو سال شمسی اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از واریز مبلغ 600000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103268825000 بنام بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود)(غیر قابل استرداد) جهت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روزکاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع (تدارکات) مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 32394537 و 32394241 -023

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 50000000 ریال در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد و یا در انجام تعهدات و انعقاد قرارداد استنکاف ورزد مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

 

اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

  • سه شنبه 27 فروردين 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 30 تير 1398 . 07:32 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی