آگهی مزایده

واگذاری تالار پذیرایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری تالار پذیرایی خود واقع در دانشگاه بصورت اجاره برای مدت 2 سال شمسی طبق مشخصات و مدارک مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند پس از واریز 300000 ریال به شماره حساب سیبا ملی 0103270285002 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود جهت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روز کاری پس از چاپ آگهی به حوزه معاونت اداری و مالی ( تدارکات) مراجعه نمایند.

شماره تماس : 32394241-023 و 32394537-023

 

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 20000000 ریال در وجه دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود که چنانچه فرد برنده در مزایده انصراف دهد ویا در انجام تعهدات وانعقاد قرارداد استنکاف ورزد  مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به نفع دانشگاه وصول خواهد شد.

  • چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

يکشنبه 01 ارديبهشت 1398 . 06:42 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی